SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

Uvodne določbe  

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre “Sodeluj in zadeni trimesečno karto” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira LESPORT 1983, Leni Fafangel s.p., Črni Kal 76, 6275 Črni Kal (v nadaljevanju: Organizator).  

Potek nagradne igre  

Nagradna igra poteka v času od 01. 10. 2019 do 31. 10. 2019 nas spletni strani https://lesport.si. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče v navedem času trajanja. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 4. 11. 2019.

Pogoji za sodelovanje  

V igri lahko sodelujejo fizične osebe, starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Nakup paketov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. V kolikor Organizator z verjetnostjo ugotovi, da se je sodelujoči za sodelovanje v nagradni igri prijavil večkrat, ga lahko izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri in blokira njegovo prijavo.  

V igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju ter njihovim ožjim družinskim članom.  

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči izrecno strinja z vsemi pogoji in pravili nagradne igre in daje privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov z namenom, v obsegu in trajanju, kot je določeno v teh Pravilih.

Način sodelovanja  

V nagradni igri sodeluje vsaka oseba, ki v času trajanja nagradne igre 01. 10. 2019 do 31. 10. 2019, do 24. ure na spletni strani Organizatorja lesport.si izpolni spletni obrazec in odda svojo prijavo. Pred tem mora najprej potrditi strinjanje s Pravili in podati privolitev za obdelavo njegovih osebnih podatkov (ime, priimek, elektronski naslov) z namenom, v obsegu in trajanju, kot je določeno v Pravilih.  

Vsa komunikacija s sodelujočimi v nagradni igri se izvaja prek elektronskega poštnega naslova, navedenega v spletnem obrazcu, za katera uporabnik ob prijavi jamči, da sta veljavna.  

Žrebanje nagrajencev  

V žrebanje se uvrstijo vsi sodelujoči, ki oddajo svojo prijavo v skladu z navedenimi pogoji in na opisan način. Če Organizator z verjetnostjo ugotovi, da je sodelujoči v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili, lahko sodelujočega iz žrebanja izključi.  

Žrebanje bo izvedeno 4. novembra 2019 na naslovu Organizatorja. Nagrajenci bodo določeni z naključnim elektronskim žrebom. Žrebanje bo nadzorovala dvočlanska komisija, ki jo imenuje Organizator. Komisija o žrebanju vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: • datumu, uri in kraju žrebanja; • prisotnih članih komisije za nadzor žrebanja; • izžrebanih nagrajencih.  

Zapisnik se bo hranil na naslovu Organizatorja eno leto od dneva zaključka nagradne igre.  

Vsak sodelujoči (četudi se je v nagradno igro prijavil večkrat) lahko prejme nagrado le enkrat. Kot sodelujoči se razume fizična oseba s podatki: ime, priimek, elektronski naslov.  

Organizator bo izžrebane prejemnike nagrad o prejemu nagrad obvestil prek elektronske pošte na naslov, ki so ga zapisali v prijavo, ter z objavo na Facebook strani www.facebook.com/LesportKoper in spletni strani lesport.si, najkasneje 20. 11. 2019.  

Nagradni sklad  

Organizator bo v okviru nagradne igre podelil skupno tri (3) trimesečne vadnine (Lesport XL Paket), ki vključujejo storitve:  

- fitnesa - uporabo funkcionalne dvorane - vodeno vadbo po izbiri - 5x obisk bazena 

Skupna vrednost nagrade znaša 222 EUR v katero je že vključen DDV.  

Splošno o nagradah, davčnih obveznostih in obveščanju nagrajencev  

Organizator bo od tržne vrednosti nagrade (222 EUR) odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavno zakonodajo. Posamezni nagrajenec, ki bo prejel katero od teh nagrad, je skladno z Zakonom o dohodnini davčni zavezanec.  

Nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti nagrade v denarju ali katero koli drugo nagrado. Nagrajenec iz naslova nagrade ne more zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka (npr. glede kakovosti nagrade, odprave napak, ipd.). Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.  

Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku in na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega ne želi storiti, izgubi pravico do nagrade.  

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani Organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bodo nagrajenci obveščeni s strani Organizatorja preko e-pošte v roku 10 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne odzove (npr. ne posreduje zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 10 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki je naveden v obvestilu), ali pa nagrade ne prevzame, kot je v obvestilu navedeno oziroma se nagradi odpove, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.  

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo dohodnine za vse nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 7 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu).  

Če nagrajenec v 7 dneh po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne sporoči zahtevanih osebnih podatkov, organizator ni več zavezan izročitvi nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani zahtevani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil.  

Druge morebitne davčne obveznosti ali/in stroške vezane na nagrado krije nagrajenec sam.  

Če se nagrajenec odpove nagradi, nima zaradi te nagradne igre do organizatorja nikakršnega zahtevka. Rezultati so dokončni in pritožbe niso mogoče.  

Zaupnost, varovanje in uporaba osebnih podatkov  

Nagrajenec se izrecno strinja s tem, da se njegovo ime in priimek objavi na spletni strani organizatorja. Podatki o nagrajencih bodo trajno izbrisani v 30 dneh po preteku nagradne igre.  

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre. Ti podatki so: ime, priimek, elektronski naslov.  

Vsak sodelujoči lahko dodatno, z izrecnim soglasjem (označitvijo okenca), soglaša, da se njegovi vneseni osebni podatki uporabljajo za namene obveščanja o novicah, akcijah in dogodkih organizatorja. V tem primeru bomo podatke (ime, priimek, e-poštni naslov) uporabili tudi za pošiljanje e-obvestil.  

Te podatke bomo v ta namen posredovali našemu ponudniku e-poštnih storitev MailChimp (The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, ZDA) in uporabljali izključno za pošiljanje naših obvestil. Podjetje MailChimp ima sedež zunaj EU, v ZDA, ki šteje kot država brez zadostne ravni varovanja podatkov. Da je varnost tvojih podatkov vseeno zagotovljena, ima storitev MailChimp potrdilo ministrstva ZDA za trgovino v okviru programa EU-US Privacy Shield. Informacije o varovanju podatkov v storitvi MailChimp najdeš tukaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/  

Podano soglasje lahko vsak sodelujoči prekliče z elektronskim sporočilom na info@lesport.si, v katerem jasno izrazi, da preklicuje soglasje. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu z Splošno Uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  

Vsi podatki bodo hranjeni pri Organizatorji in/ali pri njenih pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov. Organizator bo obdeloval in zagotovil, da njegovi posamezni pogodbeni obdelovalci obdelujejo vse osebne podatke posameznika, izključno za namene izvajanja te nagradne igre in obveščanje skladno s podano privolitvijo.  

Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače zlorabljeni. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli med trajanjem nagradne igre zahtevajo vpogled, prepis, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, ki so jih posredovali v okviru te nagradne igre.  

Zahteva se posreduje na naslov: info@lesport.si. V primeru podaje zahteve za blokiranje ali izbris podatkov sodelujoči ne bodo več vključeni v nagradno igro.  

Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo varstvo osebnih podatkov in na nagradno igro, se lahko sporočijo organizatorju na elektronski naslov: info@lesport.si  

Sodelujoči je seznanjen, da: - lahko zahteva vpogled v svoje osebne podatke; - lahko zahteva popravek netočnih osebnih podatkov; - lahko zahteva izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 GDPR predvsem pa v primeru preklica privolitve pridobljene za obdelavo osebnih podatkov za namene te nagradne igre; - lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov; - lahko zahteva brezplačni prenos osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki; - lahko vloži pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.  

Vse pravice iz predhodnega odstavka je možno uveljaviti s posredovanjem zahtevka na naslovu Organizatorja Leni Fafangel s.p., ali na elektronsko pošto: info@lesport.si  

Posameznik lahko pritožbo na obdelavo osebnih podatkov vloži pri Informacijskemu pooblaščencu RS.  

Končne določbe  

Ta pravila so na vpogled dostopna na spletni strani lesport.si  

Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani javnosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih. Za nagradno igro v celoti veljajo ta pravila; skrajšana in kratka pravila, ki se lahko objavijo, pa veljajo kot smernice. Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne igre obveščal udeležence z objavami na spletni straneh nagradne igre.  

Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje Organizator. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.  

Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.  

Pravila so obvezujoča za organizatorja, vse zaposlene in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prodajno akcijo in nagradnim žrebanjem, ki je predmet tega pravilnika, ter za udeležence prodajne akcije, ki s potrditvijo teh pravil soglašajo z njimi.  

V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na naslov info@lesport.si.  

LESPORT, Leni Fafangel s.p. Črni Kal, 01. 10. 2019