Spošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI LESPORT – CENTER ŠPORTA KOPER

Splošno
1. Splošni pogoji LESPORT – Center športa Koper (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo pogoje poslovanja
LESPORT – Center športa Koper, Leni Fafangel, s.p., Črni Kal 76, 6275 Črni Kal (v nadaljevanju LESPORT – Center
športa Koper ali vadbeni center) in pravila za uporabnike storitev, ki jih ponuja vadbeni center.
2. Osebna izkaznica LESPORT Center športa Koper
Firma: LESPORT 1983, športni center, športne in druge dejavnosti za prosti čas in nego telesa,
gostinstvo, Leni Fafangel, s.p., Črni Kal 76, 6275 Črni Kal
Lokacija: Piranska cesta 6, 6000 Koper
Matična št.: 8288259000
Davčna št.: SI 96355310
Telefonska št.: 041 655 300
E-naslov: info@lesport.si
Spletno mesto: https://lesport.si/
3. Ti splošni pogoji se uporabljajo za vse stranke LESPORT – Center športa Koper, ki koristijo storitve vadbenega
centra znotraj prostorov z omejenim pristopom.
4. Stranka ali uporabnik, kot jo opredeljujejo ti splošni pogoji, je vsaka fizična oseba, ki uporablja storitve LESPORT
– Center športa Koper. Kot fizična oseba se šteje oseba, ki je polnoletna in popolnoma opravilno sposobna.
Mladoletne osebe lahko koristijo storitve vadbenega centra izključno v spremstvu staršev ali skrbnikov razen, če
je narava storitve takšna, da varstvo staršev ali skrbnikov ni potrebno (kot primeroma, a ne omejeno na: varstvo
otrok medtem, ko so starši ali skrbniki na vadbah, vodeni programi za otroke). Storitve znotraj vadbenega centra
lahko brez spremstva staršev ali skrbnikov koristijo mladoletne osebe, ki so starejše od 14 let in pod pogojem, da
starši za to podajo izrecno soglasje.
5. Delovni čas vadbenega centra je naveden na vhodnih vratih centra in na spletnem mestu https://lesport.si/.
Stranka lahko koristi storitve vadbenega centra kadarkoli v času njegovega obratovanja razen, če je izrecno
določeno, da se posamezne storitve vadbenega centra koristijo v točno določenem času. Stranka bo o tem
izrecno obveščena pred nakupom takšne storitve.
Vpis
6. Ob prvem obisku stranka izpolni in podpiše Vpisni list za vpis v Klub LESPORT. V primeru vpisa mladoletnih
oseb vpisni list izpolnijo in podpišejo starši ali skrbniki. Ob vpisu je stranka dolžna plačati letno vpisnino v višini
20 €. Vpisnina velja za obdobje 12 mesecev. Veljavnost vpisnine se izteče na dan, ki je po številki enak dnevu
vpisa (npr. 15.11.2019 do 15.11.2020). Ob vpisu se stranko fotografira.
7. Z vpisom v Klub LESPORT stranka pridobi lastniško zapestnico, ki omogoča pristop v vadbeni center, darilo
LESPORT in en brezplačen predstavitveni trening. Stranka z vpisom v Klub LESPORT pridobi tudi pravico do
koriščenja ugodnosti, ki jih ponuja LESPORT – Center športa Koper (kot primeroma, a ne omejeno na: popusti pri
nakupu storitev znotraj vadbenega centra, v LESPORT baru, pri partnerjih Kluba LESPORT).
8. Pred vhodom v večnamenske dvorane in fitnes se mora stranka s pristopno zapestnico obvezno registrirati na
napravi za evidentiranje vstopov. V primeru, da se stranka ne registrira več kot dvakrat, si LESPORT – Center športa
Koper pridržuje pravico, da stranki onemogoči nadaljnje vadbe v večnamenskih dvoranah in/ali fitnesu, ne glede
na veljavnost karte in/ali vadbenega paketa. Stranka v tem primeru ni upravičena do povračila kakršnihkoli
stroškov in/ali neposredne in/ali posredne in/ali posledične škode in/ali izgube dobička in/ali znižanja ali vračila
kupnine in/ali znižanja ali vračila vpisnine, ki bi izvirale iz ali bile v zvezi z onemogočanjem nadaljnjih vadb zaradi
neregistracije.
9. Uporabnik mora ves čas, ko se nahaja v prostorih vadbenega centra, na vidnem mestu nositi pristopno
zapestnico. Zapestnica ni prenosljiva. Omogočanje koriščenja storitev tretjim osebam, ni dovoljena. V primeru
izgube ali poškodovanja zapestnice se stranki obračuna strošek izdelave nove zapestnice v višini 12 €.

Nakup
10. Bistvene lastnosti storitev, ki jih obsega posamezna storitev so opredeljene pri opisu posamezne storitve. Za
storitve, za katere ni predviden poseben opis lahko stranka pred nakupom na recepciji vadbenega centra pridobi
vse informacije o nakupnih pogojih, glavnih značilnostih in obsegu posamezne storitve in posameznih vadbenih
paketov, ki so v ponudbi. Opisi storitev in vadbenih paketov so objavljeni tudi na spletnem mestu
https://lesport.si/. Opisi storitev in vadbenih paketov, ki so objavljeni na spletnem mestu, se lahko razlikujejo od
2
dejanskih nakupnih pogojev, glavnih značilnosti in obsega posameznih storitev in paketov, ki so trenutno v
ponudbi. LESPORT – Center športa Koper priporoča, da stranka te informacije pridobi z vzpostavitvijo
neposrednega stika (osebno na recepciji, telefonsko, elektronska pošta). LESPORT – Center športa Koper ne
odgovarja za morebitno neskladnost v opisu nakupnih pogojev, glavnih značilnosti in obsega posameznih storitev
in vadbenih paketov razpoložljivih na recepciji in navedenih na spletnem mestu.
11. Morebitni roki veljavnosti posebnih akcijskih ponudb so navedeni ob opisu posamezne storitve.
12. Vse cene storitev in vpisnina so v evrih in vključujejo DDV.
13. Stranka je pred nakupom obveščena o morebitnih dodatnih stroških, povezanih z nakupom posamezne
storitve.
14. Vklopi razum, zahtevaj račun: LESPORT – Center športa Koper mora za opravljeno storitev stranki izdati in
izročiti račun. Stranka mora račun prevzeti in ga obdržati neposredno po odhodu iz poslovnih prostorov LESPORT
– Center športa Koper.
15. LESPORT – Center športa Koper omogoča stranki, da takoj po nakupu storitve prične s koriščenjem le-te razen,
če se stranki dogovorita drugače ali če je drugače opredeljeno v okviru ponudbe posamezne storitve.
16. LESPORT – Center športa Koper mora storitve izpolnjevati v predvidenem obsegu in značilnostih in odgovarja
za stvarne napake svoje izpolnitve.

Plačilo
17. Plačilo storitev je mogoče v gotovini, z različnimi plačilnimi karticami, bančnim nakazilom ali SEPA direktno
bremenitvijo.

18. V primeru plačila s plačilnimi karticami ali bančnim nakazilom ali SEPA direktno bremenitvijo stranka v celoti
sama nosi morebitne dodatne stroške banke oziroma ponudnika tovrstnih plačilnih storitev. Stranka iz tega
naslova ni upravičena do povračila stroškov in/ali znižanja ali vračila kupnine in/ali znižanja ali vračila vpisnine.

Odgovornost
19. Vsak uporabnik vadi na lastno odgovornost. Z namenom zagotavljanja varne vadbe in pravilne uporabe
vadbenih naprav in vadbenih pripomočkov je vsak uporabnik ob vpisu upravičen do koriščenja enega
brezplačnega predstavitvenega treninga s predstavitvijo vadb, pravilne uporabe vadbenih naprav in vadbenih
pripomočkov ter predstavitvijo pravilnega izvajanja vaj. V primeru dvoma o pravilni uporabi vadbene naprave
in/ali vadbenih pripomočkov in/ali dvoma o pravilnem izvajanju vaj priporočamo, da se posvetujete s strokovnim
osebjem vadbenega centra.

20. Pri vadbi upoštevajte navodila za varno in pravilno uporabo vadbenih naprav, vadbenih pripomočkov in
navodila za pravilno izvajanje vaj. Vadbo prilagodite svojim telesnim zmogljivostim in vašemu zdravstvenemu
stanju. Priporočamo vam, da se pred vadbo z zdravnikom posvetujete o primernosti vadbe in vplivu na vaše
telesno in zdravstveno stanje.
21. Uporabnik ni upravičen do povračila kakršnihkoli stroškov in/ali neposredne in/ali posredne in/ali posledične
škode in/ali izgube dobička in/ali znižanja ali vračila kupnine in/ali znižanja ali vračila vpisnine zaradi morebitnih
poškodb in/ali poslabšanja zdravstvenega stanja, ki bi izhajale iz ali bili v zvezi s koriščenjem katerekoli storitve, ki
jo ponuja LESPORT Center športa Koper in niso posledica dejanja ali opustitve vadbenega centra, in/ali ki bi
izhajale iz ali bile v zvezi z odpovedjo pravici do brezplačnega predstavitvenega treninga in/ali opustitve
predhodnega zdravniškega posveta.
22. Stranka je dolžna pri koriščenju storitev vadbenega centra upoštevati navodila za pravilno uporabo vadbenih
naprav in vadbenih pripomočkov ter ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja. Stranka odgovarja za škodo, ki
nastane na vadbenih napravah, vadbenih pripomočkih, opremi in/ali drugem premoženju vadbenega centra
in/ali tretjih oseb, ki jo povzroči namenoma ali iz malomarnosti.
23. LESPORT – Center športa Koper ne odgovarja za osebne stvari uporabnikov, ne glede na to, ali so v
garderobnih omaricah ali ne (kot primeroma, a ne omejeno na: oblačila, obutev, nakit, denar).
24. LESPORT – Center športa Koper ne odgovarja za morebitna odstopanja med dejansko opremljenostjo
vadbenega centra ter opremljenostjo, kot je razvidna na družabnih omrežjih, tiskovinah, v tiskanih in spletnih
medijih, na spletnem mestu https://lesport.si/ in drugih oglasnih prostorih. LESPORT – Center športa Koper si
pridržuje pravico do spremembe opremljenosti in/ali zmanjšanja uporabnih površin zaradi zagotavljanja boljših
pogojev za vadbo in/ali višje sile.
3
25. LESPORT – Center športa Koper ne odgovarja za morebitno spremembo urnika zaradi praznikov v Republiki
Sloveniji in/ali višje sile.
26. LESPORT – Center športa Koper stranke obvešča, da kot višjo silo, poleg okoliščin navedenih v veljavni
zakonodaji, šteje tudi prenehanje/prekinitev javnih storitev/služb, prekinitve ali motnje v električnih vodih ali
oskrbe z električno energijo, naravne nesreče, potresi, odredbe, ukrepi, drugi akti in ravnanja pristojnih organov,
spremembe predpisov, ki onemogočajo ali otežujejo izpolnitev obveznosti LESPORT – Center športa Koper,
obnova vadbenega centra, redna in izredna vzdrževalna dela, strokovna usposabljanja. V primerih navedenih v
predhodnem stavku stranka ni upravičena do povračila morebitno nastalih stroškov in/ali neposredne in/ali
posredne in/ali posledične škode in/ali izgube dobička in/ali znižanja ali vračila kupnine in/ali znižanja ali vračila
vpisnine.
Rezervacija terminov vadb v večnamenskih dvoranah
27. Stranke imajo možnost, da s pomočjo Aplikacije LESPORT rezervirajo termin za posamezno vodeno vadbo.
Stranka lahko opravi rezervacijo do zapolnitve prostih mest in najkasneje 30 minut pred začetkom posamezne
vodene vadbe. Stranka se lahko udeleži vadbe tudi brez predhodne rezervacije termina, če so za posamezen
termin še prosta mesta. V primeru, ko za posamezno vadbo v določenem terminu ni več prostih mest in stranka
ni opravila pravočasne rezervacije termina, stranka ni upravičena do povračila kakršnihkoli stroškov in/ali
neposredne in/ali posredne in/ali posledične škode in/ali izgube dobička in/ali znižanja ali vračila kupnine in/ali
znižanja ali vračila vpisnine, ki bi izvirale iz ali bile v zvezi z opustitvijo pravočasne rezervacije termina.
28. V primeru, da se stranka ne namerava udeležiti vadbe v rezerviranem terminu je dolžna rezervacijo
odpovedati, vendar najkasneje 2 uri pred začetkom vadbe. Stranka lahko v istem roku rezervacijo odpove tudi po
telefonu na številki 041 655 300. V primeru, ko stranka dvakrat zapored ne odpove rezervacije termina si LESPORT
– Center športa Koper pridržuje pravico, da stranki onemogoči nadaljnje vadbe v večnamenskih dvoranah, ne
glede na veljavnost karte in/ali vadbenega paketa. Stranka v tem primeru ni upravičena do povračila kakršnihkoli
stroškov in/ali neposredne in/ali posredne in/ali posledične škode in/ali izgube dobička in/ali znižanja ali vračila
kupnine in/ali znižanja ali vračila vpisnine, ki bi izvirale iz ali bile v zvezi z dvakratno nepravočasno odpovedjo
rezervacije termina.

Reklamacije
29. Stranke lahko reklamacije v zvezi s storitvami LESPORT – Center športa Koper posredujejo pisno z izpolnitvijo
reklamacijskega zapisnika na recepciji vadbenega centra.
30. V primeru, ko LESPORT – Center športa Koper iz neutemeljenih razlogov strankam, ki so člani Kluba LESPORT,
več kot 5 dni zaporedoma ne omogoča vadb, ima član pravico zahtevati, da se mu veljavnost karte podaljša
sorazmerno s časom, ko vadba ni mogoča. Kot neutemeljeni razlogi ne štejejo prazniki v Republiki Sloveniji in
višja sila, kot navedena v točki 26 teh splošnih pogojev.

Varstvo osebnih podatkov
31. LESPORT – Center športa Koper zbira osebne podatke o strankah, ki so potrebni za vpis v Klub LESPORT,
sklenitev in izvajanje pogodbe, nakup nekaterih storitev in zagotavljanje izvajanja posameznih storitev. LESPORT
– Center športa Koper pridobiva osebne podatke neposredno od stranke ali jih vadbeni center pridobi iz drugih
virov ali nastanejo pri izvajanju posameznih storitev. Zaradi točnosti in resničnosti osebnih podatkov lahko
LESPORT – Center športa Koper osebne podatke preveri z vpogledom v osebni dokument.
32. LESPORT – Center športa Koper bo podatke obdeloval in uporabljal za namen izvajanja storitev vadbenega
centra in sicer v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje in izvajanje posamezne storitve in izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti, za trženje in izvajanje marketinških aktivnosti, izvajanje anket o zadovoljstvu strank in za
izvajanje aktivnosti Kluba LESPORT (kot primeroma, a neomejeno na: izstavljanje računov za opravljene storitve
in njihovo morebitno pošiljanje po E – pošti, za pripravo individualnih programov vadb, nagradne igre, koriščenje
ugodnosti v okviru Kluba LESPORT).
33. LESPORT – Center športa Koper zbira naslednje osebne podatke: osebna fotografija ob vpisu, ime in priimek,
naslov stalnega prebivališča ter poštna številka in ime pošte, naslov začasnega prebivališča in ter poštna številka
in ime pošte, datum rojstva, davčna številka, mobilna številka, E – naslov, naziv delodajalca, spol, številka
transakcijskega računa, naziv ponudnika plačilnih storitev oz. organizacije za plačilni promet (banka), podatki o
telesnih zmogljivostih (kot primeroma, a ne omejeno na: telesna teža, višina, krvni tlak, delež maščobe, zapis EKG).
34. Stranka lahko pisno po elektronski pošti ali ustno na recepciji vadbenega centra zahteva vpogled v svoje
osebne podatke, zahteva njihov popravek, omejitev obdelave, izbris ali prekliče svojo privolitev za obdelavo
osebnih podatkov. Stranka lahko zahteva omejitev obdelave, izbris in/ali prekliče svojo privolitev pod pogojem,
4
da ima poravnane vse denarne obveznosti do LESPORT – Center športa Koper iz naslova nakupa katerekoli
storitve.
35. LESPORT – Center športa Koper hrani osebne podatke še 6 mesecev po poteku članstva v Klubu LESPORT
oziroma 6 mesecev po nakupu storitve. Po poteku tega obdobja se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo, razen
v primeru, ko stranka nima poravnanih vseh denarnih obveznosti do LESPORT – Center športa Koper iz naslova
nakupa katerekoli storitve.
36. LESPORT – Center športa Koper osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, razen zunanjim pogodbenim
obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu in za račun vadbenega centra (primeroma a ne omejeno na:
računovodski servis, skrbniki in vzdrževalci programske opreme, pravni svetovalci), partnerjem Kluba LESPORT in
državnim organom za vodenje konkretnega postopka.

Videonadzor
37. LESPORT – Center športa Koper stranke opozarja, da se v prostorih vadbenega centra izvaja videonadzor.
Končne določbe
38. LESPORT – Center športa Koper vso morebitno komunikacijo v zvezi z vpisom v Klub LESPORT in/ali v zvezi z
nakupom pošilja z elektronsko ali navadno pošto na naslove navedene na vpisnem listu ali na zadnje sporočene
naslove. Stranka je dolžna obvestiti LESPORT – Center športa Koper o vsaki spremembi podatkov, pomembnih
za izvajanje pravic in obveznosti v zvezi z nakupom in/ali koriščenjem storitev, najkasneje v roku 15 dni od nastale
spremembe. V nasprotnem primeru se šteje, da se znani podatki niso spremenili in štejejo kot vsebinsko pravilni.
Stranka odgovarja LESPORT – Center športa Koper za vso škodo in stroške, ki bi nastali zaradi opustitve dolžnega
obvestila.
39. Nakup in izvajanje storitev, članstvo v Klubu LESPORT ter ti splošni pogoji se presojajo po slovenskem pravu
brez uporabe kolizijskih pravil. V primeru morebitni sporov, ki bi izhajali iz nakupa in/ali izvajanja storitev in/ali
članstva v Klubu LESPORT in/ali splošnih pogojev ali v zvezi z njimi, si bosta stranka in vadbeni center prizadevali
le-te reševati sporazumno. V kolikor to ne bi bilo mogoče, je za morebitne spore pristojno stvarno pristojno
sodišče v Kopru.
40. LESPORT – Center športa Koper ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov,
kot pristojnega za reševanje spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu s predpisi s področja izvensodnega
reševanja potrošniških sporov.
41. Ti splošni pogoji so tudi sestavni del pogodb z vezavo. V primeru neskladij med temi splošnimi pogoji in
pogodbo, prevladajo določbe pogodbe.
42. Splošni pogoji so objavljeni in dostopni na recepciji LESPORT – Center športa Koper in na spletnem mestu
https://lesport.si/ ter veljajo od 28.10.2019.
LESPORT – Center športa Koper
LESPORT 1983, Leni Fafangel s.p.